Ekonomik Faaliyetler Nelerdir?

İnsanların hayatlarını sürdürebilmesi için para kazanmaları gerekir. Para kazanmak için yaptığı tüm faaliyetler ise ekonomik faaliyetlerdir. Ekonominin en temel faaliyeti üretimdir. Üretimin yapılabilmesi için bazı faktörlerin bir araya gelmesi gerekir. Bu faktörlerin hepsine üretim faktörleri adı verilir. Üretim faktörlerini sayacak olursak, sermaye, doğal kaynak, iş gücü ve girişimci olarak sayabiliriz. Ancak, bu faktörler bir araya geldiğinde üretimin gerçekleşmesi mümkündür. Sermaye, üretimin yapılması için gerekenlerin alınmasını sağlayacak para ya da değerli mallardır. Doğal kaynak ise fabrikanın kurulacağı toprak ve üretimin yapılacağı ham madde olarak söylenebilir. İş gücü, üretimi yapacak insan kaynağını ifade eder. Girişimci ise tüm bu faktörleri ve iş fikrini bir araya getirip gerçekleştirecek kişidir. Girişimci olmak olası kar ya da zararı kabul etmektir. Bu nedenle girişimciler riskleri bilir ve kabul eder. Ekonomik faaliyetler nelerdir? Sorununun cevap verebilmek için üretimin nasıl gerçekleştiğini kısaca anlattık. Şimdi ekonomik faaliyetleri sınıflandırabiliriz.

Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması

Ekonomik faaliyetleri sınıflandırarak incelediğimizde ilk olarak birincil ekonomik faaliyetler olan tarım sektörünü inceleyebiliriz. Tarım sektöründe üretimin ilk amacı ham madde elde etmektir. Doğrudan doğa ile iç içe ekonomik faaliyet gerçekleştirilir. Elde edilen ham maddeler diğer sektörlerde işlenerek, yeni ürünler elde edilir. Sanayi sektörü için ham madde elde edilmiş olur. Tarım ve hayvancılık gibi ekonomik faaliyetler örnek olarak verilebilir. Günümüzde birincil sektörde çalışan insanlar gittikçe azalmaktadır. İzlenen yanlış politikalar ile her geçen gün daha fazla iş gücü ikincil ve üçüncül sektörlere kaymaktadır. Ekonomik faaliyetler nelerdir? Sorusunun bir diğer cevabı ikincil ekonomik faaliyet olan sanayi sektörüdür. Sanayi devriminden bu yana dünyanın nüfusunun yarısından fazlası sanayi sektörü içim çalışmaktadır. Ham madde işlenerek, yeni ürünler elde edilir. Yeni ürünlerin elde edilmesi için teknolojik imkanlar kullanılır. Bu şekilde katma değeri artan ürünler ile daha fazla ekonomik güç elde edilir. Katma değeri yüksek ürünler üretebilen ülkeler gelişmişlik düzeylerini ve toplum refahını da yükseltirler. Üçüncü ekonomik faaliyetlere gelecek olursak, bu çerçevede hizmet sektöründen bahsetmemiz gerekir. Hizmet sektöründe doğrudan bir üretim yapılmaz. Birincil ve ikincil sektör sayesinde üretilen malların tüketiciye ulaştırılması sağlanır. Ekonomik faaliyetler nedir? Sorusunun günümüzde en çok verilen cevabı olan hizmet sektörü faaliyetleridir. Günümüzde gittikçe gelişen ve iş imkanı sağlayan sektörlerdendir. Üretilen tüm malların pazarlaması ve ulaştırılması gibi konular ile ilgilenir. Dördüncül ekonomik faaliyetler ise yakın geçmişte hayatımıza girmiş olan teknolojinin bir gereğidir. Bu sektör teknolojinin gücü ile geliştirmeler yapar. Ar-Ge ve yapay zeka uygulamaları bu sektör için verilebilecek örneklerdendir. Beşincil ekonomik faaliyetler, dördüncül ekonomik faaliyetlerden elde edilen bilgiler ile karar verme yetkisine sahip sektörleri ifade eder. Yüksek düzeyde yöneticiler ve CEO’lar bu ekonomik faaliyetleri gerçekleştiren kişiler arasındadır.